ลงทะเบียน

    
ชื่อผู้ขาย ชื่อ - นามสกุล
ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร
อีเมล์
รหัสผ่าน รหัสผ่าน
A-Z, a-z ,0-9 ความยาวไม่เกิน 10 ตัวอักษร
ยืนยัน รหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน
A-Z, a-z ,0-9 ความยาวไม่เกิน 10 ตัวอักษร
เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
พิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นวาง
LINE ID ถ้ามี
8+10 เท่ากับ? ตอบเป็นภาษาไทย
แนบไฟล์เอกสาร ถ่ายหรือสแกนสำเนาบัตรประชาชน ขีดคร่อมโดยระบุว่า "ใช้สำหรับประมูลรถยนต์ออนไลน์เท่านั้น" เซนชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการประมูลออนไลน์

 1. ผู้ประมูลสามารถตรวจสอบสินค้าได้ก่อนวันประมูล
 2. ผู้ประมูลสามารถตรวจสอบรายการสินค้าผ่านทาง Internet ก่อนการประมูล
 3. สินค้าทั้งหมดมีการรับประกันคุณภาพจากผู้ขาย
 4. ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล สามารถลงทะเบียน ก่อนทำการประมูล
 5. การประมูลทุกครั้งจะถูกบันทึกโดยระบบ ซึ่งใช้เป็นหลักฐาน และยืนยันการขาย
 6. ผู้ประมูลแสดงเจตนาการซื้อได้ โดยการประมูล on line ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
 7. ราคาขั้นต่ำ และจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 1,000 บาท หากราคาเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป ปรับราคาขึ้นครั้งละ 2,000 บาท หากราคาเกิน 1,000,000 บาท ขึ้นไป ปรับราคาขึ้นครั้งละ 10,000 บาท
 8. ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดคือผู้ที่มีสิทธิ์ในการซื้อ
 9. ผู้ประมูลได้จะต้องชำระเงินในวันประมูลดังนี้
  - วางเงินมัดจำขั้นต่ำ 10 % ของราคารถยนต์ที่ประมูลได้ แต่ต้องไม่ต่ำ กว่า 20,000 บาท
  - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของเงินมัดจำ (กรณีรถที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 10. ผู้ประมูลจะต้องชำระเงินในการซื้อรถยนต์ส่วนที่เหลือ ภายในเวลา 3 วันทำการนับจากวันประมูล
 11. หลังจากผู้ประมูลซื้อสินค้าได้และ ชำระเงินครบทั้งจำนวนแล้วจะต้องทำ การขนย้ายสินค้าออกจากพื้นที่ของบริษัทฯ ภายในเวลา 3 วันทำการ นับจากวันประมูล
 12. ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าขนส่งและขนย้ายสินค้ารวมถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในรายการรถเข้าประมูล
 13. การโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้ต่อเมี่อ ผู้ประมูลได้ทำการชำระเงินครบ ทั้งจำนวนตามราคาที่ประมูลซื้อไปได้ โดย ผู้ประมูลรถยนต์ได้ต้องรับผิดชอบ ค่าธรรมเนียม,ค่าภาษี,ค่าปรับ,ค่าจดทะเบียนในการขอใช้รถใหม่ (กรณีรถยนต์ ที่ประมูลได้มีการแจ้งหยุดการใช้รถไว้) และเงินเพิ่มภาษีนิติบุคคล (รถประมูลแบบนิติบุคคลที่โอนไม่เกิน 2 ต่อ) รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการ จดทะเบียนโอน และ การรับโอนกรรมสิทธิ์
 14. ผู้ประมูลได้มีหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์ และความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงภาระทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ทันทีหลังจากการ จบการประมูล
 15. ในกรณีที่ผู้ประมูลไม่ชำระเงินค่ารถยนต์ส่วนที่เหลือที่ประมูลได้ให้แก่บริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันประมูล บริษัทฯและผู้ขายขอสงวน สิทธิ์ ที่จะริบเงินมัดจำ และ สามารถที่จะเรียกร้องให้ผู้ประมูลชดใช้ค่าเสียหายได้


เมื่อคุณได้กดปุ่ม "ลงทะเบียน" แล้วถือว่าคุณยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข